مقاله تحلیل ارتعاش در ماشین های دوار

۰.۰۰ از ۵
امتیاز شما به این مقاله
Loading...

مقاله تحلیل ارتعاش در ماشین های دوار

نویسنده: وحید زارع

سال انتشار: آذر 91

چکیده: محور اصلی این نوشته بر روش هــای آنالیز و پایش وضعیت ماشین آلات در صنایع نفت و گاز و تحلیل لرزش اشاره دارد. همان طوری کــه می دانیــد تمامــی ماشــین های دوار دارای ارتعــاش هســتند و ایــن ارتعاش هــا حدود اســتانداردی دارند.
بروز عیوب مختلف در ماشین آلات یا عدم رعایت مقادیر مجاز و استاندارد در کارهای تعمیراتی باعث می شــود مقدار ارتعاش افزایش یافته و به تبع آن قطعات دچار خرابی شوند و خســارات جبران ناپذیری را به وجود آورند.

 

برای دانلود اطلاعات
خـود را وارد نمـــایید

( در صورت عدم دریافت ایمیل در inbox قسمت spam ایمیل خود را چک بفرمایید )

 

پایان

دیدگاه کاربران

فهرست موضوعات وب سایت